Valikko
Etusivu
Juhani Peltonen
Kirjallisuuspäivät
Yhdistys
Tuotanto
Perhe
Kuvagalleria
Linkit
Keskustelufoorumi
Palaute
YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT


Juhani Peltosen seura ry.

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1. §
Yhdistyksen nimi on Juhani Peltosen seura ry. ja kotipaikka Loppi.

2. §
Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja pitää yllä kiinnostusta Juhani Peltosen kirjalliseen tuotantoon.


Yhdistyksen toimintamuodot ovat:

- Juhani Peltosen kirjallisen tuotannon vaaliminen järjestämällä esitelmätilaisuuksia, seminaareja ja näyttelyitä ja julkaisemalla tutkimuksia,

- Juhani Peltosen tuotannosta aiheensa saavan taiteen edistäminen järjestämällä teatteriesityksiä ja muita kulttuuritilaisuuksia,

- Juhani Peltonen kirjallisuuspäivien järjestäminen vuosittain Lopella ja Juhani Peltonen kirjallisuuspalkinnon jakaminen viisi vuosittain,

- niiden kotiseutuun liittyvien perinteiden vaaliminen, jotka ovat olleet taustana Juhani Peltosen elämäntyölle.


Yhdistyksen jäsenet

3. §
Yhdistyksen jäseneksi pääsee yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi.

Yhdistys voi hallituksen ehdotuksesta kutsua kunniajäseniä.

4. §
Vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päätetään yhdistyksen vuosi-kokouksessa.

Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa.


Hallitus

5. §
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja neljästä kahdeksaan (4-8) muuta jäsentä. Jäsenistä on puolet kerrallaan erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoro ratkaistaan arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Sihteeri voidaan kutsua hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai, hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtaja ja ainakin puolet muista jäsenistä on kokouksessa läsnä.


Nimenkirjoittajat

6. §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.


Tilikausi ja tilintarkastus

7. §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen kertomuksensa maaliskuun loppuun mennessä, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.


Yhdistyksen vuosikokous

8. §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään 10 päivää ennen kokousta hallituksen määräämällä tavalla kirjeitse ja kotipaikan sanomalehdessä.


Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan tarkastajat,
  2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
  3. esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toiminta-kertomuksen, ja tilintarkastuskertomus sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
  4. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,
  5. määrätään vuosijäsenmaksun suuruus,
  6. määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot,
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio alkaneelle toimintavuodelle,
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä mahdollisia lisäjäseniä,
  9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet sekä
  10. käsitellään hallituksen kokoukselle esittämät muut asiat.
Erinäisiä määräyksiä

9. §
Yhdistyksen sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva päätös on voimaan tullakseen tehtävä yhdistyksen vuosikokouksessa kolmeneljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä.

10. §
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, jäljelle jääneet varat siirtyvät yhdistyksen purkamiskokouksen päättämällä tavalla yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan toimintaan.

TAKAISIN